Rådgiver har en afgørende rolle

Som rådgiver bør du sikre, at bygherre er klar over, at det er vigtigt at indtænke affaldsproblematikken så tidligt som muligt i et byggeprojekt.

Formålet er at reducere affaldsmængderne, optimere genbrug og genanvendelse, sikre en korrekt affaldsbehandling jf. Affaldsbekendtgørelsen (se kapitel 11), samt sikre en byggeøkonomi med så få overraskelser som muligt.

Du bør derfor sikre, at bygherre er bevidst om sit ansvar relateret til lovgivningen, herunder sin:

 • Pligt til at få kortlagt hvilke evt. miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der findes i byggematerialerne inden nedrivning/renovering
 • Pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffaldet korrekt til kommune, senest 14 dage før igangsætning
 • Pligt til at sikre korrekt håndtering, herunder sortere, opbevare, nyttiggøre og bortskaffe bygge- og anlægsaffaldet korrekt

I den meget tidlige fase af byggeriet træffes ofte nogle af de mest fundamentale beslutninger i byggefasen i relation til affald, herunder:

 • Skal alt nedrives, eller er renovering mulig? Nedrivning genererer normalt mere bygge- og anlægsaffald end renovering.
 • Er der ønske om at bruge genbrugte eller genanvendte materialer i stedet for nye? Dette kan påvirke både det arkitektoniske design og de tekniske krav til de genbrugte eller genanvendte materialer, og det er vigtigt at tage højde for det i den tidlige fase af projektet, da det kan påvirke budgettet.
 • Er der indeklimaproblemer i de eksisterende bygninger, som skal løses under renoveringen? Hvis dette er tilfældet, bør det være en afgørende faktor i planlægningen og bør håndteres tidligt i projektet. Hvis der f.eks. er PCB i indeklimaet, vil der også være PCB i bygningen, og det er vigtigt at kortlægge kilden og omfanget af forureningen for at prioritere den nødvendige indsats, f.eks. ved sanering eller fjernelse af de forurenede materialer.
 • Hvilket terrænniveau ønsker bygherren for grunden, og er der behov for kælder i byggeriet? Mulighederne for genanvendelse af materialer fra nedrivningen vil være afhængige af disse spørgsmål om grundens anvendelse.

Du bør også sikre, at bygherre er bevidst om sit ansvar om bygherrens oplysningspligt iht. AB18 og ABT18. Begge aftaler angiver samstemmende:

Hindringer § 26, stk. 3.: Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB18/ABT18, der henvises til.

Som det fremgår, er entreprenøren berettiget til ekstrabetaling, hvis bygherren ikke har oplyst tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens prissætning i udbudsmaterialet. Her kan utilstrækkelig kortlægning af forureningen (for eksempel manglende oplysninger om placering, omfang og koncentrationer) give behov for flere analyser og undersøgelser, efter entreprenørens arbejde er gået i gang – ofte med øgede omkostninger og forsinkelser som resultat.

Tid er en afgørende faktor

Manglende tid er en af de centrale barrierer, der meget ofte er afgørende for, om vi som entreprenører kan behandle bygge- og anlægsaffaldet optimalt. Det handler blandt andet om mang­lende tid til at:

 • Udtage og afsætte materialer til direkte genbrug
 • Kildesortere og rense alle materialer optimalt
 • Finde lokal afsætning for materialer til nyttiggørelse, for eksempel i forbindelse med efterfølgende nybygning
 • Anmelde bygge- og anlægsaffaldet til kommunen og indarbejde deres eventuelle kommentarer
 • Tilstrækkelig detailplanlægning i relation til miljø- og arbejdsmiljø
 • Tid viser sig også meget ofte at være en barriere for at kunne genbruge materialer i nybyggeri.

Som projekterende skal du være opmærksom på, at det kan tage længere tid at planlægge og projektere, hvis der arbejdes med genanvendte eller genbrugte materialer, hvor der måske ikke foreligger datablade og andre sædvanlige oplysninger omkring materialerne. Det kan videre kræve ekstra tid til myndighedsbehandling og afklaring af ansvars- og forsikringsforhold. 

Arbejdsmiljøloven stiller også krav til dig

Som rådgiver er det dit ansvar at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan du læse mere om i Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter.

Læs om bygherres pligter.

Læs om entreprenørens pligter.