Bygherrens indflydelse og ansvar er af stor betydning

En række beslutninger, som du som bygherre træffer i løbet af byggesagen, har afgørende betydning for en effektiv og god håndtering af bygge- og anlægsaffald. Disse beslutninger påvirker også både miljøet og arbejdsmiljøet i forbindelse med projektet. Bygherrens rolle i forhold til bygge- og anlægsaffald er derfor central. Arbejdet begynder allerede før projektet sendes i udbud og fortsætter indtil byggeriet er færdigt.

Bygherren defineres som den juridiske person, der står for opførelsen af byggeriet (eller anlægget) og bærer omkostninger og risici i den forbindelse.

Bygherrer har en række pligter relateret til Affaldsbekendtgørelsen (se kapitel 11), før byggeprojektet går i gang:

  • Pligt til at få undersøgt bygningen for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
  • Pligt til at få anmeldt bygge- og anlægsaffaldet korrekt til kommunen (gælder også ændringer undervejs)
  • Pligt som affaldsproducent til at håndtere bygge- og anlægsaffaldet korrekt (anvisning og løbenummer skal følge affaldet hele vejen)

Ansvaret for at undersøge bygge- og anlægsaffald samt ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen påhviler altid bygherren. Selvom bygherren typisk indgår aftaler med rådgivere og entreprenører om udførelsen af eller hjælp ved udførelsen af disse opgaver, vil det altid være bygherren, som har ansvaret for, at det bliver gjort korrekt.

Kortlægning

Bygherre skal altid forud for nedrivning og renovering få undersøgt hvilke miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der eventuelt forekommer i bygningsdelene, så de kan håndteres korrekt uden risiko for de personer, der skal udføre arbejde i bygningen. Vi har mange års erfaring i at lokalisere de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og tilbyder derfor også miljøscreening.

Anmeldelse af byggeaffald

Som bygherre skal du huske at anmelde bygge- og anlægsaffald senest to uger før, arbejdet påbegyndes. Det er en opgave, som vi typisk tager os af på bygherres vegne, idet vi har god erfaring i beregning af mængder for de enkelte fraktioner. Kommunens anvisning og et løbenummer skal følge affaldet til modtager.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Bygherrer har desuden pligter og ansvar relateret til Arbejdsmiljøloven. Læs mere i Bekendtgørelse om bygherres pligter.

Dokumentation

Som bygherre har du en forpligtelse til at kunne dokumentere, at bygge- og anlægsaffaldet er blevet håndteret i overensstemmelse med de lokale regler og regulativer. Du skal også kunne dokumentere, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til genbrug eller genanvendelse, er blevet forberedt til disse formål eller anvendt på en anden måde, der fremmer materialegenanvendelse. Det er vigtigt, at affald med miljø- og sundhedsskadelige stoffer ikke fortyndes med rent affald. Normalt vil kommunen forvente at se vejesedler eller dokumentation for, at affaldet er blevet bortskaffet i overensstemmelse med deres anvisninger og krav.

Læs om rådgivers pligter.

Læs om entreprenørens pligter.