Bygherre har stor indflydelse

En række af de beslutninger, du træffer som bygherre i løbet af en byggesag, har afgørende betydning for, hvor godt og effektivt bygge- og anlægsaffaldet efterfølgende kan håndteres. Desuden påvirker de arbejder, du igangsætter, både miljø og arbejdsmiljø. Bygherrens rolle i forhold til bygge- og anlægsaffaldet er altså meget central. Arbejdet starter allerede, før du sender dit projekt i udbud og det fortsætter, indtil byggeriet er afsluttet.

Bygherren defineres som den juridiske person, for hvis regning og risiko byggeriet (eller anlægget) opføres. Bygherrer har en række pligter relateret til miljø og genanvendelse, før byggeprojektet går i gang:

  • Pligt til at få undersøgt bygge- og anlægsaffaldet for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer for at kunne sikre korrekt klassificering (dvs. screene og kortlægge byggematerialerne for miljøfarlige stoffer inden nedrivning)
  • Pligt til at få anmeldt bygge- og anlægsaffaldet korrekt til kommunen
  • Pligt som affaldsproducent til at få håndtere, herunder behandle, bygge- og anlægsaffaldet korrekt

Ansvaret til at undersøge bygge- og anlægsaffald samt ansvaret til at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen påhviler altid bygherren. Selvom bygherren typisk indgår aftaler med rådgivere og entreprenører om udførelsen af eller hjælp ved udførelsen af disse opgaver, vil det altid være bygherren, som har ansvaret for, at det bliver gjort korrekt.

Bygherren har også pligter og ansvar relateret til arbejdsmiljø og sikkerhed og oplysningspligt om miljø- og sundhedsskadelige stoffer iht. AB18 og ABT18 og Arbejdsmiljøloven.

Screening og kortlægning

Forud for nedrivning og renovering af bygninger skal bygherren få lavet undersøgelser af, hvilke eventuelt miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der evt. forekommer. så de kan håndteres korrekt uden risiko for de personer, som skal arbejde med materialerne. Det sker ved hjælp af en indledende screening og evt. en efterfølgende kortlægning af byggematerialerne, før nedrivningen starter. Vi tilbyder også miljøscreening. Vi har mange års erfaring i hvor de miljø- og sundhedsskadelige stoffer findes, og tilbyder derfor også miljøscreening.

Anmeldelse af byggeaffald

Som bygherre skal du huske at anmelde dit bygge- og anlægsaffald 2 uger før, du skal påbegynde din renovering eller nedrivning. Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du kontakte os for hjælp.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Bygherrer har desuden pligter og ansvar relateret til arbejdsmiljø og sikkerhed. Det skyldes, at en typisk byggesag indebærer en række påvirkninger af arbejdsmiljø og sundhed under udførelsen. Læs mere i Bekendtgørelse om bygherres pligter.

Oplysningspligt

Der er ofte usikkerhed om, hvilken grad af oplysningspligt, en bygherre har om miljø- og sundhedsskadelige stoffer. AB18 og ABT18 angiver imidlertid samstemmende:

Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

I tvister omkring omkostninger til at dække udgifter til korrekt håndtering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer er det som regel denne formulering i AB-reglerne, der henvises til. Læs mere i vores guide: Projekteringsfasen

Dokumentation

Som bygherre og affaldsproducent er du forpligtet til at kunne dokumentere, at bygge- og anlægsaffaldet er håndteret i overensstemmelse med regulativet i kommunen. Du skal endvidere kunne dokumentere, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Typisk vil kommunen se vejesedler på, at affaldet er bortskaffet i overensstemmelse med den anvisning som de har udsendt.

Læs om rådgivers pligter

Læs om entreprenørens pligter