Bygherre har stor indflydelse – og stort ansvar

En række af de beslutninger, du træffer som bygherre i løbet af en byggesag, har afgørende betydning for, hvor godt og effektivt bygge- og anlægsaffaldet efterfølgende kan håndteres. Desuden påvirker de arbejder, du igangsætter, både miljø og arbejdsmiljø. Bygherrens rolle i forhold til bygge- og anlægsaffaldet er altså meget central. Arbejdet starter allerede, før du sender dit projekt i udbud og det fortsætter, indtil byggeriet er afsluttet.

Bygherren defineres som den juridiske person, for hvis regning og risiko byggeriet (eller anlægget) opføres. Bygherrer har en række pligter relateret til Affaldsbekendtgørelsen (se kapitel 11), før byggeprojektet går i gang:

  • Pligt til at få undersøgt bygningen for indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
  • Pligt til at få anmeldt bygge- og anlægsaffaldet korrekt til kommunen (gælder også ændringer undervejs)
  • Pligt som affaldsproducent til at håndtere bygge- og anlægsaffaldet korrekt (anvisning og løbenummer skal følge affaldet hele vejen)

Ansvaret for at undersøge bygge- og anlægsaffald samt ansvaret for at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen påhviler altid bygherren. Selvom bygherren typisk indgår aftaler med rådgivere og entreprenører om udførelsen af eller hjælp ved udførelsen af disse opgaver, vil det altid være bygherren, som har ansvaret for, at det bliver gjort korrekt.

Kortlægning

Bygherre skal altid forud for nedrivning og renovering få undersøgt hvilke miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der eventuelt forekommer i bygningsdelene, så de kan håndteres korrekt uden risiko for de personer, der skal udføre arbejde i bygningen. Vi har mange års erfaring i at lokalisere de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og tilbyder derfor også miljøscreening.

Anmeldelse af byggeaffald

Som bygherre skal du huske at anmelde bygge- og anlægsaffald senest to uger før, arbejdet påbegyndes. Det er en opgave, som vi typisk tager os af på bygherres vegne, idet vi har god erfaring i beregning af mængder for de enkelte fraktioner. Kommunens anvisning og et løbenummer skal følge affaldet til modtager.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Bygherrer har desuden pligter og ansvar relateret til Arbejdsmiljøloven. Læs mere i Bekendtgørelse om bygherres pligter.

Dokumentation

Som bygherre er du forpligtet til at kunne dokumentere, at bygge- og anlægsaffaldet er håndteret i overensstemmelse med regulativet i kommunen. Du skal endvidere kunne dokumentere, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Samtidig må affald med miljø- og sundhedsskadelige stoffer ikke fortyndes med rent affald. Typisk vil kommunen se vejesedler på, at affaldet er bortskaffet i overensstemmelse med den anvisning, som de har udsendt.

Læs om rådgivers pligter.

Læs om entreprenørens pligter.