Lad os fjerne de farlige stoffer

Ejer du en bygning, der skal rives ned eller ryddes indvendigt, er det din pligt at lokalisere de farlige stoffer. Materialer, der indeholder for eksempel PBC, bly, skimmelsvamp eller asbest skal adskilles fra de materialer, der kan genbruges.

Herefter skal de bortskaffes korrekt efter særlige regler.

Søndergaard er eksperter i miljøfarlige stoffer. Vi har den viden og kompetencer, der skal til, for at alt sker korrekt.

Når vi står for at rive din bygning ned eller rydde den indvendigt, gør vi følgende:

  • Vi lokaliserer de miljøfarlige stoffer (miljøscreening og kortlægning).
  • Vi fjerner de miljøfarlige stoffer på lovlig vis (miljøsanering)

Dermed sikrer vi, at nedrivningen sker under miljørigtige, sikre og dokumenterede forhold.

Vi ved, hvad vi gør

Listen over miljøfarlige stoffer vokser hele tiden, og både som bygherre, rådgiver og entreprenør er man ansvarlig for samfund og miljø, samt for at lovgivningen bliver overholdt. Det kræver bred og opdateret viden, og det kan vi bidrage med – både i den projekterende fase og ude på selve opgaven.

Stoffer som for eksempel asbest, PCB eller tungmetaller har en række sundhedsskadelige egenskaber, alt lige fra hovedpine til nedsat fertilitet og kræft. Stofferne ender typisk i miljøet ved afbrænding, hvor de optages i fødekæden og til sidst havner i os mennesker. Derfor er det uhyre vigtigt, at det er uddannede miljøsanitører, der håndterer opgaven, og at der føres effektivt tilsyn. Samtidig skal det sikres, at nærmiljøet, herunder beboere og andre håndværkere, ikke udsættes for påvirkning.

Dygtige medarbejdere kan dog ikke gøre det alene. Vi skal også sikre os, at vi har det nødvendige udstyr til opgaven. Vi kører derfor løbende test på de nyeste tekniske hjælpemidler til miljøsanering for at finde frem til de mest optimale løsninger. Findes det bedste udstyr ikke på markedet, så opfinder vi det selv. Læs historien om PCB-filtre.

 

Vi tilbyder

  • Miljøscreening (gennemgang af bygning, udtagning af prøver og udarbejdelse af rapport)
  • Handlingsplan for sanering
  • Anmeldelser til myndigheder
  • Arbejdsmiljørigtig sanering, udført af vores erfarne miljøsanitører
  • Effektiv sikring mod spredning af stoffer til omgivelserne under saneringen
  • Sikker og korrekt håndtering af affald
  • Effektiv dokumentation af hele forløbet

Vi påtager os ofte miljøsanering i hovedentreprise, så bygningen efterfølgende er renset og klar til opbygning af de øvrige fagentreprenører.

Har du brug for hjælp, informationer eller et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig. Vær opmærksom på, at vi ikke tilbyder ydelser for private.

 

PCB

Hvor? PCB’er blev brugt i fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i elektriske produkter frem til 1986. Det har vist sig, at PCB kan spredes fra de materialer, de oprindelig har indgået i og til omgivelserne. Via indeluften kan PCB’en være afdampet til andre materialer, fx tæpper, møbler og tapeter.

Hvordan håndterer vi PCB? Ved udførelse af termisk stripning indpakkes det forurenede område omhyggeligt. Bygningen opvarmes, og den PCB-holdige indeluft cirkuleres igennem en stor miljøsuger med kulfilter, som renser luften, inden den varme luft atter sendes retur ind i bygningen. Det er ved denne cirkulation, at PCB’en koges og renses ud af luften. Vi har selv udviklet det effektive kulfilter, som du kan læse i historien om PCB-filtre.

Asbest

Hvor? Asbest findes typisk findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som eternitkanaler, fugemasser, fliseklæbere og pudsmaterialer. Asbest findes også i isolering af rør, ventilationskanaler mv.

Hvordan håndterer vi asbest? Søndergaards medarbejdere er specialuddannet i asbest. Vi sikrer, at asbesten ikke spredes til andre dele af bygningen eller omgivelserne.

Vi benytter specialudstyr og vores medarbejdere er fuldt beskyttet, når de håndterer asbest. Specialdragter og -fodtøj benyttes under hele saneringen.

Før og efter sanering udfører vi kvalitetskontrolmålinger, så du som bygherre har tryghed og dokumentation for at områderne er sikre og kan benyttes fuldt forsvarligt. De sanerede områder afleveres rengjorte.

Vi er medlem af Dansk Asbestforening, som er en sammenslutning af asbestsanitører. Foreningen har flere vejledninger, som du finder på siden Download.

Bly

Hvor? Eksempler på produkter, hvor bly tidligere har været anvendt: Benzin, bilbatterier, PVC, pigment i f.eks. maling, vandrør, tage, taginddækning, lodninger f.eks. i elektronik og fiskeredskaber. Gammel maling kan også indeholde bly.

Hvordan håndterer vi bly? For at mindske spredning af blyholdigt støv skal arbejdet udføres med metoder, der giver mindst mulig støvudvikling. Fx skal blyholdige materialer om muligt fjernes uden brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Er mekanisk/elektrisk værktøj nødvendigt, skal det forsynes med lokalsug med egnet filter.

Vores medarbejdere er uddannet i håndtering af bly og benytter de korrekte støvtætte handsker og overtræksdragter for beskyttelse.  Alle blyforurenede materialer bortskaffes efter de kommunale retningslinjer for blyholdige materialer.

Skimmelsvamp

Hvor? Skimmelsvamp skyldes som regel forhøjet fugt i bygningen, fx pga. kondens eller utætheder og forefindes ofte i kældre.

Hvordan håndterer vi skimmelsvamp? Det er vigtigt at lokalisere problemet, så vi kan udbedre fugtproblemet og skabe et sundt miljø i bygningen. Vi tilbyder rådgivning og samarbejde med specialister inden for området. Derfor kan du trygt overlade skimmelsvamp sanering til os.

Metoden kan variere, men vi sørger for 1) at kilden til fugt fjernes, 2) at bygningsdelen udtørres, 3) at al inficeret byggemateriale fjernes og 4) alle flader afrenses med rensemidler, der er både desinficerede og svampedræbende.