Politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Vores vision er at blive anerkendt som den foretrukken og mest troværdige samarbejdspartner indenfor nedrivning og miljøsanering i Danmark. Vi er drevet af at skabe langsigtet værdi for vores kunderelationer og det samfund, som vi er en del af. Vores kerneværdier og kultur afspejles i vores medarbejdere:

 • Vi er eksperter i vores felt og leverer høj grad af kvalitet i vores arbejde.
 • Vi bygger på langvarige og troværdige kunderelationer, som er baseret på høj grad af tillid. 
 • Vi tror på samarbejde og engagerer os, lytter og handler.
 • Vi har en fleksibel og løsningsorienteret tilgang til opgaverne.

Med udspring i ovennævnte forpligter vi os til:

 • Altid at have kunden i fokus og løbende evaluere og forbedre vores ydelser.
 • At håndtere alle henvendelser seriøst og professionelt og at have en positiv og konstruktiv dialog med alle interessenter.
 • At overholde alle gældende og relevante lovkrav og andre forpligtelser.
 • At forebygge forurening, arbejdsskade og arbejdsrelateret sygdom.

Løbende at forbedre KMA arbejdet ved at opstille mål og tilhørende handlingsplaner, som regelmæssigt gennemgås og evalueres.

 • Aktivt at motivere og inddrage alle medarbejdere i kvalitet, miljø og arbejdsmiljøarbejdet.
 • At sikre genbrug i så stort et omfang som det er muligt.
 • At sikre, at politikken er kendt af alle medarbejdere og samarbejdspartnere, og at den efterleves i hele virksomheden.

Politikken udgør grundlaget for vores ledelsessystem som består af en række procedurer der beskriver de retningslinjer der gælder for vores aktiviteter fra tilbud til aflevering. Systemets anvendelsesområde udgør hele landet. Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg deltager i udarbejdelse, implementering, vedligeholdelse og evaluering af politikken.

 

CSR-politik

Kerneforretningen i Søndergaard A/S er i sin natur samfundsgavnlig. Vi beskæftiger medarbejdere, som ellers vil have svært ved at finde arbejde med ordentlige løn- og ansættelsesforhold.

Virksomhedens stærke fokus på udsortering af miljøfarlige stoffer fra nedbrydningsprojekterne, samt korrekt håndtering og bortskaffelse af affald, medvirker desuden til en bæredygtig fremtid med upcycling og cirkulær økonomi. På den baggrund er det Søndergaard A/S’ synspunkt, at vi agerer samfundsansvarligt ved at drive en god og stabil forretning til gavn for både kunder, medarbejdere og samfundet.

For at integrere CSR i forretningen har Søndergaard A/S valgt at tilslutte sig FN’s initiativ for private virksomheder og organisationer, Global Compact. Global Compact har til formål at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet baseret på ti internationalt anerkendte principper inden for arbejdstager– og menneskerettigheder, miljø og antikorruption. Global Compact fungerer som en overordnet ramme for og inspirationskilde til virksomhedens CSR-arbejde.

Med udspring i ovennævnte, forpligter vi os til:

 • At have menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og forretningsetik i fokus og løbende evaluere og forbedre vores ydelser til fremme for CSR-arbejdet
 • At overholde alle gældende og relevante regler vedrørende virksomhedens samfundsmæssige ansvar
 • At screene og overvåge overholdelse af løn- og ansættelsesforhold for såvel egne som underleverandørers medarbejdere
 • Løbende at forbedre CSR-arbejdet ved at opstille mål og tilhørende handlingsplaner, som regelmæssigt gennemgås og evalueres
 • Aktivt at motivere og inddrage medarbejdere og omgivelser i samfundsmæssigt ansvar
 • At sikre, at politikken er kendt af alle medarbejdere og samarbejdspartnere, og at den efterleves i hele virksomheden
 • At sikre, at der løbende tilbydes relevant efteruddannelse til såvel timelønnede som funktionærer
 • At støtte og hjælpe socialt udsatte mennesker tilbage i en jobfunktion, som kan give værdi for såvel samfundet som den enkelte
 • At støtte initiativer lokalt, nationalt og internationalt til fremme for mennesker, dyr og miljø.

CSR-politikken er tilgængelig på vores hjemmeside og på virksomhedens intranet, som alle funktionærer oplæres i. Virksomhedens ledelse har ansvar for implementering, vedligeholdelse og evaluering af politikken.