Kære leverandør

Søndergaard A/S ønsker at drive forretning på et værdiskabende og bæredygtigt grundlag med udgangspunkt i kundernes behov. Samtidig ønsker vi at medvirke til at skabe sociale og arbejdsmiljømæssige forbedringer hos vores leverandører.

Derfor har vi vedtaget en leverandørpolitik, som gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser i hele virksomheden. Det er afgørende, at vores leverandører lever op til national lovgivning når det gælder etiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.

Ansvarlig leverandørstyring

Vi baserer alle vores indkøb på en afvejning af pris i forhold til kvalitet og leveringssikkerhed, og samtidig sikrer vi os, at vores leverandører lever op til virksomhedens politik og retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring, når det gælder etiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.

I tilfælde hvor det vurderes, at en leverandør ikke lever op til virksomhedens politik og retningslinjer, vil vi indlede en dialog med leverandøren med det formål at få klarlagt de nærmere omstændigheder. Virksomheden vil dermed aktivt søge at bidrage til en forbedring af de sociale, etiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold hos leverandøren. Vores krav indgår i kontrakten med den enkelte leverandør, og hvis dialogen ikke fører til forbedringer, forbeholder vi os ret til at afbryde samarbejdet.

Virksomhedens leverandører har ansvar for at formidle Søndergaard leverandørpolitik til deres underleverandører.

Fremsendelse af faktura
Hvor intet andet er aftalt gælder at vores betalingsbetingelser over for leverandøren er løbende måned + 35 dage.

Faktura skal fremsendes til faktura@soendergaard.dk. Husk altid at påføre sagsnavn og sagsnummer (xx-xxxx). Kontakt bestiller, hvis du er i tvivl.

Vores byggepladser
På Søndergaard A/S arbejdspladser skal chauffører, vognmænd, underentreprenører samt andre samarbejdspartnere overholde nedenstående krav til miljø- og arbejdsmiljøforhold.  Desuden skal Søndergaards politikker kendes og efterleves. Du skal altid kontakte arbejdslederen på forhånd og indhente oplysninger om evt. yderligere særkrav, der er gældende for pågældende arbejdsplads.

Alkohol og andre rusmidler må hverken indtages eller medbringes på arbejdet. Ingen må være påvirket på vores byggepladser. Pladsens rygepolitik skal overholdes.  Arbejdsleder kan oplyse vilkårene og anvise evt. rygelokale.

Personlig sikkerhed
Der skal altid bruges sikkerhedshjelm, sikkerhedsfodtøj med sømværn på vores arbejdspladser.

Aflæsning af materiel og materialer
Der må ikke aflæsses materialer uden forudgående aftale med arbejdslederen.  Transportøren skal medbringe eget anhugnings- og løftegrej, og dette skal være kontrolleret i henhold til gældende regler.  Dokumentation skal fremvises på opfordring.

Ved evt. ventetid på byggepladsen skal motoren være slukket. Aflæsning skal normalt ske indenfor byggepladsens normale arbejdstid.

Vognene skal være forsynet med bak-alarm. Det anbefales at vognene tillige er forsynet med videokamera bagpå med tilhørende skærm i førerkabine.

Inden transport af tunge og lange emner til byggepladsen skal vognmænd / leverandøren sikre sig, at byggepladsveje og forholdene på og omkring byggepladsen er forsvarlige.

Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger skal re-etableres efter aflæsning.

Støv og støj
Der må ikke udføres arbejder af støjende eller støvende karakter uden forudgående aftale med arbejdslederen på pladsen.  Vognmænd skal overholde krav til støjgener, der er gældende for byggepladsen, samt kommunale regler.

Brugsanvisninger
I vognen skal forefindes de nødvendige brugsanvisninger på de maskiner, og de kemiske stoffer og materialer som skal bruges når vognen er på byggepladsen, og chaufføren og andre medarbejdere skal følge anvisningerne heri om personlige værnemidler m.m.

Oprydning og affald
Der må ikke efterlades materialer eller værktøj, når chaufføren og vognen forlader arbejdsstedet. Rengøring skal udføres uden gener for andre. Støv fejes ikke, men svanes el. suges op. Affald skal bortskaffes så de kommunale regulativer overholdes.

Beredskab
Inden opstart af arbejdet skal chaufføren og andre medarbejdere orientere sig om beredskabet. Beredskabsplanen findes i pladsens KMA-mappe.

Påbud, forbud og arbejdsulykker
Hvis chaufføren kommer ud for en ulykke, modtager påbud eller forbud på byggepladsen skal Søndergaard Nedrivnings kontaktperson straks informeres.

Love og myndighedskrav
Chaufførerne skal have gennemgået de nødvendige kurser og erhvervet de nødvendige certifikater i henhold til lovgivningen.  Dokumentation, herunder krancertifikat m.fl. skal fremvises på opfordring.

Konsekvens
Manglende overholdelse af kravene, giver Søndergaard Nedrivning ret til – uden varsel – at bortvise hvem der måtte bryde ovennævnte.