Kære leverandør, underentreprenør og vognmand

Søndergaard A/S ønsker at drive forretning på et værdiskabende og bæredygtigt grundlag med udgangspunkt i kundernes behov. Samtidig ønsker vi at medvirke til at skabe sociale og arbejdsmiljømæssige forbedringer hos vores leverandører.

Derfor har vi vedtaget en leverandørpolitik, som gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser i hele virksomheden. Det er afgørende, at vores leverandører lever op til national lovgivning, når det gælder etiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.

Ansvarlig leverandørstyring

Vi baserer alle vores indkøb på en afvejning af pris i forhold til kvalitet og leveringssikkerhed. Samtidig sikrer vi os, at vores leverandører lever op til virksomhedens politik og retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring, når det gælder etiske, sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.

I tilfælde hvor det vurderes, at en leverandør ikke lever op til virksomhedens politik og retningslinjer, vil vi indlede en dialog med leverandøren med det formål at få klarlagt de nærmere omstændigheder. Virksomheden vil dermed aktivt søge at bidrage til en forbedring af de sociale, etiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold hos leverandøren. Vores krav indgår i kontrakten med den enkelte leverandør, og hvis dialogen ikke fører til forbedringer, forbeholder vi os ret til at afbryde samarbejdet. Eventuelle bøder eller bod pålagt Søndergaard A/S på grund af afvigelser fra leverandørens side, modregnes i leverandørens tilgodehavende.

Virksomhedens leverandører har ansvar for at formidle Søndergaards leverandørpolitik til deres underleverandører.

Fremsendelse af faktura
Hvor intet andet er aftalt, gælder det, at vores betalingsbetingelser over for leverandøren er løbende måned + 35 dage. Faktura skal fremsendes til faktura@soendergaard.dk. Husk altid at påføre sagsnavn og sagsnummer (xx-xxxx). Kontakt bestiller, hvis du er i tvivl.

Adfærd på vores byggepladser
På vores arbejdspladser skal nedenstående krav til miljø- og arbejdsmiljøforhold overholdes. Desuden skal Søndergaards politikker kendes og efterleves. Du skal altid kontakte arbejdslederen på forhånd og indhente oplysninger om eventuelle yderligere særkrav, der er gældende for pågældende arbejdsplads.

Alkohol og andre rusmidler må hverken indtages eller medbringes på arbejdet. Ingen må være påvirket på vores byggepladser. Pladsens rygepolitik skal overholdes. Arbejdsleder kan oplyse vilkårene og anvise eventuelt rygelokale.

Personlig sikkerhed
Der skal altid bruges sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj med sømværn på vores arbejdspladser.

Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes for arbejdets udførelse, skal altid reetableres af den, der har fjernet dem.

Støv og støj
Der må ikke udføres arbejder af støjende eller støvende karakter uden forudgående aftale med arbejdslederen på pladsen.

Brugsanvisninger
Leverandøren/underentreprenøren skal medbringe nødvendige brugsanvisninger på de maskiner og de kemiske stoffer og materialer, som leverandøren/underentreprenøren skal bruge på byggepladsen, og medarbejdere skal følge anvisningerne heri om personlige værnemidler m.m.

Oprydning og affald
Der må ikke efterlades materialer eller værktøj, når leverandøren/underentreprenøren forlader arbejdsstedet. Rengøring skal udføres uden gener for andre. Støv fejes ikke, men svabes el. suges op. Affald skal bortskaffes, så de kommunale regulativer overholdes.

Beredskab
Inden opstart af arbejdet skal chaufføren og andre medarbejdere orientere sig om beredskabet.

Påbud, forbud og arbejdsulykker
Hvis leverandørens medarbejdere kommer ud for en ulykke, eller hvis leverandøren modtager påbud eller forbud på byggepladsen, skal Søndergaards kontaktperson straks informeres.

Konsekvens
Manglende overholdelse af kravene giver Søndergaard ret til – uden varsel – at bortvise hvem, der måtte bryde ovennævnte.

Særligt for vognmænd

  • Der må ikke aflæsses materialer uden forudgående aftale med arbejdslederen.  Vognmand skal medbringe eget anhugnings- og løftegrej, og dette skal være kontrolleret i henhold til gældende regler. Dokumentation skal fremvises på opfordring.
  • Chaufførerne skal have gennemgået de nødvendige kurser og erhvervet de nødvendige certifikater i henhold til lovgivningen. Dokumentation, herunder krancertifikat m.m., skal fremvises på opfordring.
  • Ved eventuel ventetid på byggepladsen skal motoren være slukket. Aflæsning skal normalt ske indenfor byggepladsens normale arbejdstid.
  • Vognene skal være forsynet med bak-alarm. Det anbefales, at vognene tillige er forsynet med videokamera bagpå med tilhørende skærm i førerkabine.
  • Inden transport af tunge og lange emner til byggepladsen skal vognmænd/leverandøren sikre sig, at byggepladsveje og forholdene på og omkring byggepladsen er forsvarlige.
  • Bortkørsel af affald skal ske til de modtagere, som Søndergaard A/S har anvist. Køres der til andre modtagere end dem, som Søndergaard A/S har anvist, vil alle unødvendige følgeomkostninger hermed blive pålagt vognmanden.