Leje af maskiner, udstyr, materiel og mandskab

Generelle betingelser
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler samt betingelser anvendelse. Søndergaard A/S forbeholder sig ret til at ændre nærværende leje- og handelsbetingelser uden forudgående varsel. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i det følgende som lejer, og Søndergaard A/S, betegnes som udlejer. Lejebetingelser her på siden går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.

Leje af maskiner, udstyr og materiel

Lejers forpligtelser
Det påhviler lejer at sikre, at det lejede kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og, at det opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid som følge af mangler herved, debiteres lejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover den foreskrevne ydeevne og anvendelse. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdsoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes. Lejer er forpligtet til at udføre modtagekontrol når det lejede overdrages, og informere udlejer om evt. skader. Lejer vil blive debiteret for enhver skade det lejede måtte have ved tilbagelevering.

Ansvar og forsikring
Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder hvor materiellet anvendes. Lejer bærer også ansvaret for enhver skade der måtte opstå på det lejede i lejeperioden.

Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f. eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. Såfremt transport/ baksning ikke udføres af udlejer, er der ingen ansvar- og kaskodækning på transporten/ baksning.

Forsikring
Lejer har det fulde ansvar for det lejede, i hele lejeperioden. Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af det udlejede materiel. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer betaler altid forsikring som i vores tilfælde er inkluderet i prisen. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst. Mindre maskiner skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. Udlejer har tegnet motoransvarsforsikring som dækker efter færdselslovens regler. Hvor skader overstiger færdselslovens erstatningssummer hæfter lejer for det beløb, som summerne overstiges med. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller Søndergaard A/S kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark. Forsikringen dækker ikke ved groft uagtsomt brug eller ved forsæt, samt ved ulovlig brug af materiellet.

Løbetid og ophør

Hvis de forpligtigelser, der fremgår af nærværende lejebetingelser ikke overholdes af lejer, har udlejer ret til uden varsel:

 • at afbryde lejemålet,
 • at annullere lejeaftaler til senere udførelse,
 • at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvilket også er tilfældet ved lejers eventuelle konkurs eller betalingsstandsning.

I de nævnte tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning sætte sig i besiddelse af det lejede på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle udgifter herved (inkl.transport) skal betales af lejer. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med fem dages varsel, medmindre andet er aftalt. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejers disposition. Lejemålet ophører den dag lejer afmelder eller returnerer det lejede til udlejer. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse til udlejer indenfor normal åbningstid, (08.00-16.00). Udlejer har efter lejers afmelding ret til at videreudleje det udlejede materiel. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdage/søndage, regnes disse som lejedage. Lejen er baseret på maximalt otte timer pr. arbejdsdag. Hvor intet andet er aftalt, er lejedagene mandag til fredag fra kl. 08.00 – kl.16.00. Udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Lejer bærer risikoen og erstatningsansvaret for materiellet indtil det er afhentet på anvendelsesstedet eller på et af lejer anvist sted i øvrigt, dog max. tre hverdage efter afmelding. Det påhviler lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt. Evt. ventetid debiteres lejer.

Leje af mandskab

Udlejers forpligtelser og rettigheder
Når lejer retter henvendelse til udlejer med ønsker at leje personale hos udlejer, skal lejer samtidig oplyse hvilke kvalifikationer det pågældende personale skal besidde. Det kan fx være asbestbevis, truckcertifikat og erfaring etc. og hvilken periode det pågældende personale ønskes lejet.

 • Udlejer er arbejdsgiver for det udlejede personale, og fortager derfor aflønningen, herunder indeholdelse af A-skat, og feriepengeforpligtelser, samt øvrige relaterede ydelser, for de pågældende medarbejdere.
 • Det udlejede personale er udstyret med udlejeres almindelige arbejdstøj, og sikkerhedssko. Hvis det udlejede personale skal udføre arbejde, der kræver specielt arbejdstøj, masker, hjelme eller lignende eller lejer i øvrigt ønsker dette anvendt, skal lejer selv stille dette til rådighed for medarbejderne.

Lejers forpligtelser og rettigheder

 • Lejer er forpligtet til at betale den aftalte ydelse for det lejede personale i henhold til udlejers generelle leje og handelsbetingelser.
 • Lejer er forpligtet til at anvise parkering til det lejede personale, eller betale for parkering til det lejede personale.
 • Lejer er forpligtet til at betale kørselsgodtgørelse efter statens gældende takster, idet omfang at det udlejede personale bliver bedt om at bruge egen eller udlejers køretøj i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre andet er skrifteligt aftalt.
 • Lejer forpligter sig til at instruerer det lejede personale og sørger for, at de er behørigt orienteret, om det arbejde der skal udføres, herunder forsyner dem med nødvendigt materiel, tegninger og specifikationer eller andet der er nødvendigt for arbejdets korrekte udførelse.
 • Lejer forpligter sig til at drage omsorg for, at det udlejede personale, og søger for at arbejdet udføres under betryggende forhold, herunder i henhold til gældende arbejdsmiljøregler.
 • Lejer tegner sædvanlig ansvars- og arbejdsskadeforsikring for det lejede personale, Idet lejer bærer arbejdsgiveransvaret for det lejede personales handlinger. Arbejdsgiveransvaret indebærer planlægning af det arbejde som det lejede personale skal udføre, effektiv instruktion/oplæring i at udføre arbejdet farefrit, samt tilsyn med at arbejdet bliver udført som forventet, samt evt. korrektion såfremt det ikke sker som aftalt. Se i øvrigt lovkrav hos amid.dk
 • I tilfælde af at det udlejede personale forvolder skadegørende handlinger mod personer, ting eller ejendom, er lejer ansvarlig herfor. Lejer er således forpligtet til at friholde udlejer for ethvert krav, der rejses af det udlejede personale eller tredjemænd.
 • I tilfælde af at det udlejede personale kommer ud for en arbejdsulykke i arbejdstiden hos lejer, er lejer forpligtet til at undersøge hændelsen, udarbejde hændelsesrapport til udlejer, samt anmelde skaden til virk.dk. Det er således også lejers arbejdsskadeforsikring skaden skal anmeldes til. Kopi af anmeldelsen skal ligeledes fremsendes til udlejer.

Reklamation og mangler

 • Hvis lejer ikke finder, at det lejede personale opfylder de af lejer opstillede kvalifikationskrav, eller på anden måde ikke er tilfreds med det lejede personale, er lejer forpligtiget til staks at rette henvendelse til udlejer herom.
 • Udlejer er forpligtiget til hurtigst muligt at fremsende erstatningspersonale, et det omfang udlejer erkender en eventuel reklamation.
 • Ved reklamation, er lejer som minimum forpligtiget til at betale for det bestilte lejede personaler, frem til lejer har rettet henvendelse til udlejer herom.
 • Udlejer hæfter ikke for det lejede personales udførte arbejde. Lejer kan således ikke rejse krav eller erstatningskrav mod udlejer vedrørende, det af udlejede personales, udførte arbejde, men mindre udlejer har handlet uagtsomt. Udlejer har intet ansvar overfor hverken direkte eller indirekte tab, såsom driftstab, avancetab eller andre tab, af en hver art nævnes kan, leje eventuelt måtte have eller få.

Misligholdelse
Hvis der sker overtrædelser af nærværende generelle leje og handelsbetingelser eller betalings betingelser vil dette blive betragtet som misligholdelse fra lejers side, misligholdelse af enhver art berettiger udlejer til, uden varsel at hjemkalde det udlejede personale.

Lovvalg og værneting
Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer i anledning af denne aftale, skal tvisten afgøres efter dansk ret.