Deltagerne

 • CLEAN, Innovating Green Solutions er projektansvarlig.
 • Bygherrer: Amager Ressource Center (ARC), Bovia/ABB Kolding & Kolding Kommune og Faxe Kommune.
 • Entreprenør: Konsortium bestående af RGS 90 A/S, Søndergaard Nedrivning A/S og DJ Miljø og Geoteknik P/S.

Formål

I projektet udbyder tre bygherrer hver deres opgave inden for håndtering af byggeaffald. Fokus er på at styrke innovationen i opgaveløsningen via større kvalitativ genanvendelse og afsætning af materialerne efter nedrivning. Det er desuden en integreret del af projektet, at de bedste/mest vindende idéer skal gennemføres i praksis for dermed at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. For at vinde udbuddet må de bydende konsortier tænke og udvikle nye løsninger og metoder.

Beskrivelse

Projektet handler om innovativt udbud af nedrivningsprojekter med henblik på størst mulig kvalitativ genanvendelse og afsætning af byggeaffald. Der er tale om tre forskellige nedrivningsprojekter:

 • Nedrivning af bygninger på tidligere CF kaserne i Kolding
 • Nedrivning af bygning i Faxe Kommune
 • Genanvendelse af beton efter nedrivning af ARC forbrændingsanlæg. Nedrivningen indgår ikke i projektet.

Udbuddet sker efter EU-regler for konkurrencepræget dialog. Udbudsprocessen omfattede følgende:

 • Annoncering af prækvalifikation i marts 2016 med vægt på kompetencer inden for nedrivning og genanvendelse af byggeaffald.
 • Prækvalificering af tre konsortier ud af fire ansøgere.
 • To runder dialogmøder med de tre prækvalificerede konsortier med præsentation og drøftelse af forslag til de tre nedrivningsprojekter.
 • Afgivelse af tilbud baseret på fastlagte priser – dvs. konkurrencen omhandlede innovation og kvalitet.
 • Evaluering og udpegning af vindende konsortium.
 • Individuelle forhandlinger og kontraktindgåelse mellem de tre bygherrer og det vindende konsortium oktober 2016-februar 2017.
 • Udbudsformen, konkurrencepræget dialog, anvendes af CLEAN for at opnå innovation i projekter, hvor løsningen er ukendt, og hvor en styret proces med dialog mellem offentlige og private aktører fører til innovative løsninger.

Vinderkonsortiets forretningsmodel bygger bl.a. på en ressourcekapitaliseringsproces, som skal hjælpe med at vurdere bygningsdelenes muligheder og bæredygtighedspotentiale. Inden en bygning rives ned, er det for eksempel vigtigt at kortlægge potentialet for genanvendelse og kvaliteten af byggematerialerne. Affaldets og byggematerialers renhed har tidligere været en af de barrierer, der har forhindret genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, hvorfor det er tænkt grundigt ind i modellen. Projektpartnerne har desuden fokus på, hvordan selve nedrivningen foregår og på afprøvning af nye metoder, som kan bidrage til, at flest mulige bygningsdele bliver anvendt igen.

Vinderkonsortiet (RGS 90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik) vil sikre, at alt byggeaffald så vidt muligt genanvendes og dermed afsættes i nærområdet, så ressourceforbruget minimeres. Derfor vil vinderkonsortiet også arbejde tæt sammen med kommunerne og øge deres ansvar for lokal genanvendelse og forsøge at planlægge nedrivning og opbygning, så potentielle materialer kan genanvendes og afsættes bedst muligt. Konsortiet vil derfor anvende ressourcehoteller rundt om i landet.

Vigtigste erfaringer

 • Udbudsprojektet har frembragt brugbar viden om, hvordan markedet agerer i forhold til innovation. At forventningerne i udbudsmaterialet til øget innovationshøjde ikke blev indfriet i fuldt omfang, giver en indikation af markedets villighed.
 • Ordregiverne har fået værdifuld viden om, hvordan markedet reagerer i innovationsprocesser.
 • Der kunne opnås større synergieffekter ved at have mere ensartede og geografisk tættere, planlagte kommunale projekter for nybyggeri.
 • Udbudsprocessen har været meget tidskrævende.
 • Dialogmøder kræver målrettet og grundig forberedelse.
 • Udbud baseret på faste priser og innovation i tilbuddet var en udfordring for alle parter og kræver god forståelse hos tilbudsgiverne.

Resultat

Projektets resultat med hensyn til innovativt udbud er gennemført i overensstemmelse med formålet.

 • Kolding Kommune og ARC havde forventninger om, at innovationshøjden ville øges, og Kolding Kommune havde håbet på flere innovative idéer fra de bydende konsortier.
 • Der er i projektet ikke skabt teknologisk, men derimod metodemæssig innovation.
 • Der er i projektet blevet skabt innovation inden for nye forretningsmodeller.
 • Sammenfattende vurderes det, at udbudsmodellen og -processen fungerer, og at projektet var meget lærerigt.

Da de tre nedrivningsprojekter endnu ikke er startet, kan der ikke siges noget om implementeringen af de tre projekter, som ligger uden for udbudsprojektet.

Vil du vide mere?

Læs mere om grønne projekter og partnerskaber på CLEAN’s hjemmeside: http://cleancluster.dk/

Fakta om CLEAN’s innovative genanvendelse af byggeaffald.

Læs også om: