Barnekæret

Projekt

Omfattende miljøsanering og totalnedrivning af landejendom for Egedal Kommune.

Opgaven blev tildelt os, da vi tidligere, via godt samarbejde, har udført en række andre projekter af lignende karakter for kommunen.

Landejendommen bestod af et hovedhus samt tre længer, dertil et par maskinhaller.

Ejendommen havde asbestholdige tagplader, som blev kontrolleret nedtaget og bortskaffet, ligesom bygningerne gennemgik en større indvendig miljøsanering for bl.a. asbestholdige fliser, PCB-holdige fuger samt afrensning af malinger.

Fjernelse af tagplader og tagsten med klæber skete efter forskrifterne for asbestsanering, jf. asbestvejledningen fra Dansk Asbestforening. Affaldet blev bortskaffet som asbestholdigt affald til specieldeponi til AV-Miljø.

Før opstart er arbejdet anmeldt til Arbejdstilsynet og affaldsmyndigheden i Egedal Kommune for en orientering om forholdene og for en drøftelse af håndtering og anvisning af affaldet, for at sikre korrekt bortskaffelse. Efterfølgende er alle affaldsfraktioner dokumenteret jf. NMK96 således, at der er fuld sporbarhed over materialerne.

Projektet er udført i henhold til vores ISO-certificerede ledelsessystem (kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljø) samt nedbrydningsbranchens miljøkontrolordning (NMK96), som er underlagt COWI A/S’ uvildige kontrol.

 

Bygherre

Egedal Kommune

Hovedentreprenør

Søndergaard A/S

Entrepriseperiode

April 2022 - Juni 2022